Algemeen

Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie vast te leggen tussen de klant en Mister Genius NV,
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0866 606 512, hierna « Mister Genius ».
Onder “klant” wordt verstaan elke persoon, particulier of onderneming, die beroep doet op de diensten van Mister Genius.
2. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar op de website www.mistergenius.be, in papieren versie in elke Mister
Genius winkel en op verzoek geformuleerd aan Mister Genius NV per post George Henrilaan 519 te 1200 Brussel of per e-mail
naar info@mistergenius.be.

Artikel 2
Mister Genius biedt diensten aan met betrekking tot de reparatie, levering en onderhoud van alle soorten computerhardware
(vaste of draagbare computers, smartphones, mobiele telefoons, tablets), hierna genoemd “dienst(en)” of “reparatie(s)”.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door Mister Genius waarvoor de klant, als particulier
of professioneel, heeft ingestemd, in overeenstemming met artikel 5. Ze hebben betrekking op alle diensten uitgevoerd vanaf
1/06/2018.
Toepassing van de algemene voorwaarden

Artikel 3
1. Deze algemene voorwaarden prevaleren alle andere algemene of bijzondere voorwaarden. Ze kunnen op elk moment worden
gewijzigd door Mister Genius. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden is alleen van toepassing op contracten gesloten
na inwerkingtreding.
2. De klant is gebonden aan deze algemene voorwaarden
van zodra hij het aanbod, het bestelformulier of de offerte opgesteld door Mister Genius ondertekend heeft, zowel na het
formuleren van een diagnose als bij het ontbreken van een diagnose;
bij bevestiging van zijn akkoord per telefoon of e-mail, na voltooiing van de diagnose;
door zijn apparaat in te leveren bij een Mister Genius-winkel.
Indien het akkoord elektronisch wordt doorgegeven, is de klant aan deze voorwaarden gebonden bij overdracht van zijn akkoord
aan Mister Genius.
3. Mister Genius is gebonden aan deze algemene voorwaarden na aan de klant bevestigd te hebben de verantwoordelijkheid
voor de dienst te nemen. Bevestiging kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.

Inspanningsverbintenis

Artikel 4
1. De diensten worden gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Mister Genius
verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de dienst uit te voeren. Mister Genius is echter niet verplicht middelen te
gebruiken die niet in verhouding staan tot het te bereiken doel.
2. Rekening houdend met §1 hierboven, is geen enkele vorm van reparatie aan de klant gegarandeerd, inclusief indien er een
diagnose gesteld is conform artikel 5 die niet haalbaar is of door een voorraadtekort van onderdelen bij de leverancier.
Realisatie van een diagnose en prijsaanbieding

Artikel 5
1. Voorafgaand aan elke reparatie kan Mister Genius een diagnose stellen van de reparatie die moet worden uitgevoerd. Deze
diagnose wordt in ieder geval aan de klant gefactureerd, ongeacht of de reparatie die aan het einde van de diagnose wordt
voorgesteld al dan niet wordt uitgevoerd. De diagnose kan worden gesteld in een winkel, per e-mail of per telefoon. Het stellen
van een diagnose houdt in geen geval de verplichting voor Mister Genius in om de reparatie te verzekeren. Mister Genius
behoudt zich het recht voor om op elk moment een reparatie te weigeren om welke reden dan ook, maar in het bijzonder omwille
van het risico verbonden aan de aanbevolen reparatie.
2. Indien de aanbieding door Mister Genius per computer (e-mail) of telefoon wordt gedaan, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat
deze communicatie de contractuele relatie vormt en kan dienen om het bestaan hiervan te bewijzen.

3. Tenzij uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier of de aanbieding, zijn de door Mister Genius genoemde prijzen inclusief alle
belastingen, zowel BTW als Recupel of eventuele andere belastingen, en is deze beperkt tot de diensten die specifiek op het
bestelformulier staan vermeld. Voor elke andere dienst wordt een bijkomende vergoeding gefactureerd.
Betalingen, levering en afhaling

Artikel 6
1. De diensten worden als volgt aan de klant gefactureerd:
voorlopige diagnose: een betaling van 50% van het bedrag wordt bij bestelling betaald. Het saldo van de diagnose en het
totaalbedrag voor de reparaties wordt betaald op bij afhaling van het apparaat ;
bestelling van reparatie: een betaling van 50% van het geschatte bedrag van de reparatie of aankoop van materiaal wordt
betaald bij de bestelling. Het saldo wordt betaald bij afhaling of levering van het apparaat. In elk geval, zelfs als de bestelling
door de klant wordt geannuleerd, blijft de aanbetaling voor Mister Genius.
Mister Genius aanvaardt de volgende betaalmethoden: cash, debietkaart, kredietkaart (enkel MasterCard of Visa). Geen enkele
andere betaalmethode wordt geaccepteerd. Alle uitgegeven facturen zijn onmiddelijk te betalen.
2. Bij elke begonnen dienst die door de klant geannuleerd wordt zijn de voor de annulering uitgevoerde prestaties verschuldigd
door de klant.
Indien het saldo zoals beschreven in §1 niet betaald wordt, behoudt Mister Genius zich het recht om het apparaat bij te houden
tot het volledige saldo betaald is.
3. In aanvulling op het bovenstaande en op voorwaarde dat een betalingstermijn toegekend werd aan een klant, zal een (zelfs
gedeeltelijk) niet-betaalde factuur binnen 8 dagen na de vervaldag automatisch een interest van 12% opleveren. Indien de
factuur binnen dertig dagen na de vervaldatum niet betaald is, wordt het factuurbedrag verhoogd met 15% met een minimum van
€50, als een conventionele, forfaitaire en onherleidbare boete en dat zonder dat een voorafgaande aangetekende brief door
Mister Genius aan de klant moet worden verzonden.

Artikel 7
1. Alle deadlines die door Mister Genius worden meegedeeld zijn indicatief en moeten als dusdanig worden beschouwd. De
deadlines zijn in geen geval bindend voor Mister Genius. Ze maken geen essentieel onderdeel van het contract uit.
2. Elk apparaat dat bij Mister Genius wordt achtergelaten moet door de klant worden opgehaald binnen 3 maand na aflevering,
na de datum op de bestelbon of na de e-mailbevestiging door de klant.
3. Indien het apparaat niet binnen 3 maand wordt opgehaald, wordt het apparaat als verlaten beschouwd. Mister Genius heeft er
bij gevolg vrij beschikking over.
Garantieperiode voor particuliere klanten

Artikel 8
1. Conform het Wetboek van Economisch Recht, hebben reserveonderdelen die door Mister Genius worden gebruikt de
garantie van het apparaat waarop ze zijn geïnstalleerd.
2. In elk geval zijn de reparaties onderworpen aan een garantie van 2 maanden vanaf de dag van daandwerkelijke terugname
van het apparaat door de klant. Elk verzoek om gebruik te maken van garantie door een klant moet worden ondersteund door
het voorleggen van een ontvangstbewijs of factuur waarop op een leesbare en uitdrukkelijke manier de datum vermeld staat van
de dienst waarop de garantie geldig is. Elke teruggave van het apparaat onder garantie wordt uitgevoerd met een verlaging van
20% op het bedrag betreffende opslag en administratieve kosten.
3. Geen enkele garantie, van welke aard dan ook, is van toepassing op diensten die worden uitgevoerd voor professionele
klanten.
4. Ongeacht de oorzaak, kan de garantie bestaan uit een reparatie of een vervanging, zolang de klant niets heeft aangepast aan
het apparaat en op vertoon van het ontvangstbewijs of de originele factuur. Elke tussenkomst van een derde partij tegen Mister
Genius, wat dan ook, doet het recht op garantie verdwijnen. De klant moet het apparaat dat onder garantie valt aanleveren in de
originele verpakking (inclusief kabels, componenten, instructies, etc.) in de winkel waar het apparaat is geïnstalleerd.
Beperking van de aansprakelijkheid

Artikel 9
1. De klant is door Mister Genius op de hoogte gebracht van de risico’s die verbonden zijn aan de reparatie en verklaart de
gevolgen te aanvaarden en dat ongeacht of de reparatie wordt uitgevoerd door Mister Genius of door de klant zelf indien Mister
Genius enkel de reserveonderdelen aanlevert.

2. De materialen die door Mister Genius worden gebruikt voldoen aan de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving.
Indien reserveonderdelen worden aangeleverd zodt de klant zelf het apparaat kan repareren, wordt deze op de hoogte gebracht
van de kenmerken van de onderdelen en wordt verondersteld dat deze vertrouwd is met de installatietechnieken en beschikt
over alle benodigde hulpmiddelen.
3. Mister Genius is in geen geval aansprakelijk bij fabricagefouten in de gebruikte apparatuur, of in geval van niet-uitvoering van
de overeenkomst wegens niet-voorradig of onbeschikbaar materiaal.
4. De klant aanvaardt, door akkoord te gaan met de uitvoering van de diensten door Mister Genius, de risico’s verbonden aan
de reparatie, zoals bijvoorbeeld en zonder exhaustief te zijn, het verlies van gegevens op het apparaat, schade veroorzaakt aan
het apparaat door de reparatie, schade aan de vervangen hardware door de reparatie alsook enige andere vorm van schade. In
elk geval wordt de klant verondersteld een back-up van zijn gegevens te hebben gemaakt alvorens een dienstverzoek in te
dienen bij Mister Genius.
5. Mister Genius is alleen verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke en contractuele verplichtingen. Mister Genius is op
geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade die de klant lijdt en in het bijzonder, maar zonder exhaustief te zijn,
is Mister Genius niet aansprakelijk voor indirecte schade, schade aan derden, verlies van inkomsten door de klant, onbedoelde
resulaten, etc.
6. Mister Genius is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de annulering of uitstel van de dienst om redenen van
overmacht, zoals een volledige of gedeeltelijke staking van derden, natuurrampen, (risico op) aanvallen.
7. Mister Genius kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden, gezien het niet zelf in staat voor de levering.
Bijgevolg,
indien de klant kiest voor de levering door een vervoerder, zijn de risico’s van dit transport de verantwoordelijkheid van de
vervoerder en dit van zodra de producten aan de vervoerder zijn overgedragen ;
indien de klant kiest om het apparaat te komen ophalen, zijn de risoco’s van dit transport de verantwoordelijkheid van de klant
en dit van zodra de klant de producten in bezit heeft genomen ;
Herroepingsrecht en contracten Flexible Helpdesk en Tandem

Artikel 10
1. De klant beschikt niet over een herroepingsrecht. Indien de klant akkoord gaat met een reparatie door Mister Genius via
elektronische weg of telefonisch, bestaat het herroepingsrecht zoals voorzien in het Wetboek van Economisch Recht niet,
aangezien de uitvoering van de dienst als begonnen wordt beschouwd door de bestelling van een persoonlijk stuk voor de klant
of een persoonlijke configuratie voor de klant.
2. Mister Genius biedt contracten voor de levering van IT-diensten aan bestaande uit vooraf betaalde servicetijden. Deze «
Flexible Helpdesk » overeenkomsten zijn, naast deze algemene voorwaarden, onderworpen aan de volgende speciale
voorwaarden:
zakelijke klanten moeten zich abonneren ;
de voorafbetaalde uren hebben een geldigheidsduur van 12 maanden, beginnend op de datum van ondertekening van de
bestelbon ;
elk niet-gebruikte voorafbetaalde uur na de periode van 12 maanden is verloren. Er vindt geen terugbetaling door Mister Genius
plaats ;
diensten die uitgesloten zijn van de Flexible Helpdesk overeenkomst worden uitdrukkelijk vermeld op de betreffende bestelbon.
3. Naast de Flexible Helpdesk heeft de klant ook de mogelijkheid om IT-supportcontracten af te sluiten in de vorm van een
maandelijks of jaarlijks abonnement. Elke overeenkomst die voor een bepaalde duur wordt gesloten, kan stilzwijgend worden
verlengd voor dezelfde duur als de initiële looptijd. De facturatie van het abonnement gebeurt vooraf en onder voorbehoud van
artikel 6 §3 van deze algemene voorwaarden.
Zowel de klant als Mister Genius kunnen de overeenkomst opzeggen door per aangetekend schrijven een kennisgeving te
sturen aan de andere partij, met een opzegperiode van:
1 week in het geval van een maandelijks abonnement, ingaand op de maandag volgend op de verzenddatum (poststempel) van
de aangetekende brief ;
3 maand in het geval van een jaarlijks abonnement, ingaand op de eerste dag van de maand volgend op de verzenddatum
(poststempel) van de aangetekende brief.
Bij een opzegging wordt het minimum aantal gebruikers dat gedekt wordt door het abonnement voor de duur van de
opzegtermijn bepaald op basis van het aantal gebruikers aan de vooravond van de opzegging.

Vertrouwelijkheid en persoonlijke gegevens
Artikel 11
1. Mister Genius komt tijdens de dienst(en) in contact met vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie met betrekking tot de
klant. Mister Genius is in deze kwestie aan een strikte vertrouwelijkheid gebonden. In geen geval zal het de informatie waarmee
het in contact komt verspreiden.
2. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de klant, zoals beschreven door de Europese Verordening
Gegevensbescherming 2016/659, worden behandeld in overeenstemming met deze Verordening. Ze worden verwerkt op basis
van het legitieme belang van Mister Genius en worden alleen bewaard
voor acties eigen aan Mister Genius en worden in geen geval gedeeld met derden, noch voor marketingdoeleinden, noch voor
enig ander doel ;
voor de doeleinden eigen aan de uitvoering van de volgende diensten: een kopie van de gegevens voor een back-up, een
overdracht, een desinfectie of een nieuwe installatie; herstel van beschadigde gegevens ;
vernietiging van gegevens op verzoek van de klant ;
De klant heeft de mogelijkheid
zich op simpel en kosteloos verzoek te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens ;
om kosteloos toegang te krijgen tot de gegevens die Mister Genius over hem/haar bewaard en om rectificatie van onvolledige,
onnauwkeurige of irrelevante gegevens te verkrijgen.
zich te verzetten, om serieuze en legitieme redenen, tegen de verwerking van opgeslagen gegevens ;
om de verwijdering van de gegevens die Mister Genius heeft over hem/haar aan te vragen ;
om de overdraagbaarheid van zijn gegevens door Mister Genius aan een derde partij te vragen.
Elk van de bovenstaande aanvragen moeten schriftelijk aan Mister Genius worden gericht, per post of per e-mail aan
rgpd@mistergenius.be. De verantwoordelijke controller is Olivier Olbrechts.
3. Mister Genius kan persoonlijke informatie met derden delen op verzoek van een autoriteit die wettelijk bevoegd is om
dergelijk verzoek te maken. Mister Genius kan persoonlijke informatie ook delen als dit vereist is om te goeder trouw te voldoen
aan de wetten en voorschriften, om zijn rechten of eigendom te beschermen of te verdedigen of als hij gelooft dat de klant een
gevaar is, voor zichzelf of voor een derde.

Website www.mistergenius.be
Artikel 12
1. Mister Genius is eigenaar van alle elementen die de website www.mistergenius.be uitmaken, zijnde zonder exhaustief te zijn:
de domeinnaam, de site zelf en de inhoud ervan, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk verwijzen naar een derde
partij.
Voor elk gebruik of reproductie hiervan, zowel tijdelijk als permanent, moet een voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming worden verkregen van Mister Genius.
www.mistergenius.be kan ook elementen bevatten die, geheel of gedeeltelijk, toebehoren aan derden. Deze gegevens vallen
onder de voorgaande alinea.
Als een bezoeker van mening is dat één of meerdere elementen die op de site www.mistergenius.be vermeld staan in strijd zijn
met zijn intellectuele eigendomsrechten, wordt deze verzocht contact op te nemen met Mister Genius, eigenaar van de site, per
e-mail aan info@mistergenius.be, met een precieze uitleg van het geschil.
Er wordt onverwijld contact opgenomen met de bezoeker om het geschil op te lossen.
2. De website www.mistergenius.be is op de meest grondige manier opgesteld. De site is bedoeld om de door Mister Genius
aangeboden diensten te presenteren. Deze informatie kan worden gewijzigd. De bezoeker wordt daarom verzocht om de
informatie in zijn bezit te controleren voorafgaand aan een contact. Mister Genius is in geen geval contractueel gebonden door
informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld.
Mister Genius kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die kan worden veroorzaakt door het raadplegen of het gebruik van gegevens die op de site www.mistergenius.be vermeld
staan.
Bovendien kan Mister Genius in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of onderbrekingen bij het gebruik
van de website.
3. www.mistergenius.be kan hyperlinks bevatten naar andere websites, sociale netwerken en andere informatiebronnen. Deze
links en informatiebronnen worden voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld van de bezoeker. Ze impliceren geen
enkele relatie tussen Mister Genius en de website of het sociale netwerk. Mister Genius heeft geen enkele controle over de
inhoud ervan en draagt daarom geen verantwoordelijkheid voor de informatie die er wordt vermeld, noch voor enige schade, van
welke aard dan ook, die zou kunnen ontstaan als gevolg van deze informatie.
4. Als de bezoeker, om welke reden dan ook, vanop een externe site een link naar www.mistergenius.be wenst te maken, moet
hij Mister Genius hier voorafgaand van op de hoogte stellen. Deze informatie kan per e-mail worden verstuurd naar:
webmaster@mistergenius.be.
Mister Genius kan op geen enkele manier, direct of indirect, verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites
van derden die een link naar www.mistergenius.be bevatten, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van het bestaan van deze
link.
5. Mister Genius doet er alles aan om de veiligheid van de site te waarborgen (met name tegen virussen of andere
computercriminaliteit). Er worden met regelmaat maatregelen getroffen om hieraan te voldoen. Indien er zich
beveiligingsproblemen voordoen met betrekking tot het gebruik van de site, wordt de bezoeker uitgenodigd Mister Genius op
de hoogte te stellen van dit probleem. Mister Genius zal er alles aan doen om het probleem onmiddelijk op te lossen of, indien
dit niet mogelijk is, binnen een redelijke termijn.

Klachten
Artikel 13
1. Elke klacht van een klant moet onmiddelijk mondeling worden gemaakt en schriftelijk worden bevestigd (aangetekende brief)
uiterlijk drie dagen na het einde van de dienst, waarbij de poststempel als bewijs wordt beschouwd.
Mister Genius verbindt zich ertoe alles te doen om een minnelijke oplossing te vinden die geschikt is voor alle partijen.
2. Op voorwaarde dat een klacht wordt ingediend door de klant binnen de in §1 vermelde termijn, en voor zover Mister Genius
deze aanvaardt, zal het bedrag gelimiteerd zijn tot de waarde die gefactureerd is voor de dienst waarop de claim betrekking
heeft.
Oplossing van geschillen en bevoegde rechtbanken
Artikel 14
In geval van betwisting wordt voorkeur gegeven aan bemiddeling tussen Mister Genius en de klant. Daarom verbinden de
partijen zich ertoe om deel te nemen aan ten minste één bemiddelingsvergadering die wordt georganiseerd door een
bemiddelaar die is goedgekeurd door de Federale Bemiddelingscommissie. Als echter na deze vergadering geen
overeenstemming mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van het kanton en het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkantoor
van Mister Genius bevoegd.

Nietigheid
Artikel 15
De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de nietigheid van het geheel.
Indien een bepaling nietig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe een clausule met een soortgelijk effect te sluiten en
deze in de algemene voorwaarden op te nemen.
Toepassing van Belgisch recht

Artikel 16
Alle bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, worden bepaald door het Belgisch recht dat van kracht
was op het moment van het sluiten van de overeenkomst.